Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

olimpia
7737 92ad
Reposted fromdailylife dailylife vianayantara nayantara
olimpia
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus vianayantara nayantara
olimpia
6629 be2a 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaesperer esperer
olimpia
6836 8c7f
Reposted fromglampop glampop viaemtezmazupe emtezmazupe
olimpia
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianayantara nayantara
olimpia
Cała sztuka z przyjaźnią polega na tym, żeby znaleźć ludzi lepszych od siebie, nie inteligentniejszych, nie bardziej cool, ale lepszych, serdeczniejszych i bardziej wybaczających, a potem szanować ich za to, czego mogą cię nauczyć, i słuchać ich, gdy mówią ci coś o tobie samym, choćby i najgorszego... albo i najlepszego, to się zdarza; i ufać im, co jest najtrudniejsze ze wszystkiego. Ale też i najlepsze.
— ,,Małe życie" H. Yanagihara
Reposted fromostatni ostatni vianayantara nayantara
7835 ab7d 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vianayantara nayantara
olimpia
olimpia
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viaemtezmazupe emtezmazupe
olimpia
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.

October 14 2017

olimpia
olimpia

Dziś wiem: wszystkie rzeczy, które kiedyś określały mnie, gdzieś zniknęły, porzuciłem je (...) Właściwie wcale nie wiem, kim dziś jestem i nie potrafię już odnaleźć siebie w tym.

— Myslovitz, Czerwony notes błękitny prochowiec
olimpia
3371 2c74 500
Pomroki Borszewicz
olimpia
6157 f3ac
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
olimpia
1844 a08d
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
olimpia
6842 c616 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaesperer esperer
olimpia
6813 b412 500
Reposted fromaddiodelpassato addiodelpassato viaesperer esperer
4229 28df 500

virgoassbitch:

The most MEme ever

Reposted fromkuuderekitten kuuderekitten viairmelin irmelin
6259 8007

shouldibenovel:

meltingflowers:

Death of a Cyborg by Shorra.

I love this—the expectation that it’s an old master and then you look at the subject.
Reposted fromsleepyheathen sleepyheathen viairmelin irmelin
olimpia
2660 2cfd 500
Anne. season 1, episode 1
Reposted frommyzone myzone viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl