Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

7336 0eac

This is so me

Reposted frommyry myry viairmelin irmelin
olimpia
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin

May 21 2017

olimpia
Dwa monologi nie czynią dialogu.
— Jeff Daly
Reposted fromavooid avooid viablubra blubra
olimpia
3174 7cb7
Reposted fromoblivious oblivious viadraia draia
olimpia
9916 d6d3 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viablubra blubra
olimpia
9981 86d3 500
I dare you
Reposted frompiehus piehus viapianka pianka
olimpia
9398 26ae
Reposted fromlikeaghost likeaghost viaemtezmazupe emtezmazupe
olimpia
olimpia
2454 83c5 500
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viairmelin irmelin
olimpia
I zno­wu będziemy na próżno cze­kali na cud, mar­no­wali czas, zużywa­li ser­ca i rozstaniemy się.
— Haruki Murakami
Reposted frommhsa mhsa viairmelin irmelin
olimpia
Pragnąłem ruchu, a nie spokojnie toczącej się egzystencji. Pragnąłem podniety i niebezpieczeństwa, i okazji do poświęcenia się dla miłości. Czułem w sobie nadmiar energii, która nie miała ujścia w naszym spokojnym życiu.
— Lew Tołstoj - Szczęście rodzinne
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaesperer esperer
olimpia
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viairmelin irmelin
olimpia


Happy Mother’s Day!
olimpia
3224 2c19
Reposted fromsohryu sohryu viairmelin irmelin
olimpia
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viaemtezmazupe emtezmazupe
olimpia
9535 69f8
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
olimpia
8756 30de
Reposted fromhole-love hole-love viairmelin irmelin
olimpia
2143 7373
Reposted fromAng3ll Ang3ll viairmelin irmelin
olimpia
8827 82ab
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl