Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

July 01 2015

2841 c798 500

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood viagriber griber
olimpia
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapotrzask potrzask

June 19 2015

olimpia
olimpia
Reposted frommeem meem viaikari ikari
olimpia
6717 6b41 500
Reposted fromkjuik kjuik viaikari ikari
olimpia
7482 5d10 500
Reposted fromfungi fungi viahogwarts hogwarts
olimpia
mleko tłuste z żółtym kapslem
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapl pl

June 14 2015

olimpia

June 13 2015

olimpia
Reposted fromshakeme shakeme viabigevilgrin00 bigevilgrin00

June 12 2015

olimpia
Żeby człowieka zabić, to trzeba ho, ho, trzeba się naprawdę postarać. Albo zostawić go samego ze sobą i czekać, aż oszaleje.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted from61sekund 61sekund viacytaty cytaty
olimpia
9572 62b2
Reposted fromkevinpeterson kevinpeterson viakrzywda krzywda
olimpia
1081 88ba
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakrzywda krzywda
olimpia
5260 5782 500
Reposted fromonionrings onionrings viakrzywda krzywda
olimpia
7949 16e8 500
Nie zdążyłam
Reposted fromEDi EDi viaikari ikari
olimpia
Reposted fromborderx borderx viaruinyourday ruinyourday

June 07 2015

June 04 2015

olimpia
7124 2116 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapl pl
9937 3dd2 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl